šikana na pracovišti

Šikana na pracovišti? Jak se bránit bossingu

Psychická pohoda
Psychická válka, jejíž následky mohou být pro oběť zdravotně velmi nebezpečné. I tak někdy vypadá šikana na pracovišti. Pokud je agresorem nadřízený, může být řešení situace pro podřízeného velice složité. S pracovní šikanou má zkušenosti přibližně čtvrtina zaměstnanců. Jak se úspěšně bránit a šikanu prokázat, vám poradíme v následujícím článku.

Pojďme se nejprve zorientovat v pojmech. Cizím slovem mobbing se označuje situace, kdy skupina šikanuje jednotlivce. Bossing je šikana ze strany nadřízeného. Svého podřízeného pracovníka ponižuje či poškozuje před jeho kolegy nebo mu znesnadňuje plnění pracovních úkolů. Zpravidla se takový teror stupňuje. Častěji jsou šikanovány ženy (27 %), o něco méně muži (19 %).  

Teror v práci 

V mnoha případech může šikana na pracovišti zpočátku vypadat triviálně. Proto nad jejími projevy mnoho obětí nejprve mávne rukou. Obvykle se ale agrese dál stupňuje a jde o dlouhodobé nepřátelské vztahy přerůstající v ponižování druhého. Agresorů může být i více najednou, což se stává většinou v případech, kdy je oběť s agresory na stejné úrovni v pracovní hierarchii. Nejčastěji se na pracovišti odehrává bossing, a to asi ve třech pětinách případů. Nadřízený si zasedne na podřízeného a zneužívá svého postavení. Mnohdy za těmito akty agrese stojí frustrace, kompenzace nízkého sebevědomí, obava z konkurence, odpor k odlišnostem, nejistota, závist nebo vlastní pracovní problémy. 

Psychická pohoda půl zdraví 

Šikana v jakékoliv formě má negativní vliv na psychickou pohodu i zdraví zaměstnance. V případě osob s nízkým sebevědomím nebo bez zkušeností mohou být následky opravdu vážné. Pokud na pracovišti dlouhodobě dochází k šikaně, pracovní prostředí se stane velmi nezdravým. Postupně dochází ke zhoršení pracovního výkonu, snížení soustředěnosti, zvyšování stresu, přidávají se absence zaměstnance, chybovost a úrazovost. Častá je také podrážděnost a útočnost. U šikanovaných zaměstnanců je narušena psychická pohoda, zhoršuje se spánek, může se dostavit nechutenství nebo dokonce sklony k sebevraždě. Vystavení pracovnímu stresu může mít za následek i různá psychosomatická, ale i další onemocnění.  

Zdravé pracovní prostředí 

Nejdůležitější zbraní proti šikaně na pracovišti je prevence ze strany majitele či manažera firmy. Ve firmě je potřeba vytvářet příjemné prostředí, aby se sem zaměstnanci rádi vraceli. Nezdravá pracovní atmosféra může mít negativní dopad na chod i úspěšnost společnosti. 

Žádný druh šikany není akceptovatelný. Ať už se jedná o pomluvy, zesměšňování, podceňování, nebo ignoraci. Agrese se může vystupňovat k sociální izolaci, pronásledování, vytváření překážek, vyhrožování nebo sexuálnímu obtěžování. V případě, že odhalíte šikanu na pracovišti, jednejte okamžitě a vstupte do řešení konfliktu. Úkolem vedení společnosti je zaměstnávat kvalitní a empatické manažery se silnou osobností. Takový manažer se bude zajímat o mezilidské vztahy na pracovišti a zaměstnancům naslouchat. 

Jak se můžu bránit proti šikaně na pracovišti?

Nejprve je potřeba si přiznat, že jste se opravdu stali obětí šikany na pracovišti. Šikanovaný zaměstnanec má možnost situaci řešit následnými kroky – lidskou domluvou, tím, že se obrátí s žádostí o pomoc na vedoucího pracovníka, a pokud nic z toho nepomůže, je na místě sáhnout po právní pomoci. Rovným zacházením a diskriminací, potažmo šikanou, se zabývá zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb). Nebojte se obrátit na psychologa, který vám také poradí, jak se účinně bránit. 

V případě právního řešení je třeba sesbírat co nejvíce důkazů a svědeckých výpovědí. Veškeré konflikty si zapisujte. Svěřte se své rodině nebo kamarádům. Podejte stížnosti zaměstnavateli s jasným požadavkem k prošetření dle zákoníku práce. Pokud se ani po předchozích snahách o domluvu nic nezlepší, obraťte se na oblastní inspektorát práce 

Jestliže se jedná o šikanu spojenou s diskriminací z hlediska rasy, víry, zdravotního postižení, pohlaví nebo věku, máte dle antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb. možnost se obrátit na veřejného ochránce práv. Pokud se uchýlíte k právnímu řešení, musíte počítat s časovou i finanční náročností. Pakliže na to nejste připraveni, zvažte, zda nepodat výpověď a nenajít si jinou práci. 

Aktuální krize na trhu práce vám bude hrát do karet, jestli se rozhodnete pro změnu zaměstnání. Žádná práce nestojí za to, abyste si ničili své zdraví a psychiku. Ať už se rozhodnete pro jakékoliv řešení, rozhodně jednejte a nezavírejte před šikanou oči. Chování agresora neomlouvejte. Na prvním místě jste vy.

Foto: Susanne Jutzeler, Pexels.com