Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Obecné ustanovení

Vyplněním údajů na webové stránce www.patalie.cz souhlasí subjekt údajů („Subjekt“) se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů („Údaje“).

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem údajů je společnost UNIQA Management Services, s.r.o., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 256 72 703, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60002 (dále jen „UNIQA“ nebo „Správce“), případně jiná třetí osobou pověřena Správcem („Zpracovatel“).

UNIQA zřídila funkci pověřence pro ochranu osobních údajů nebo-li Data Privacy Officera, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů. Na tohoto se můžete obrátit ve věci ochrany osobních údajů či s uplatněním práv souvisejících se zpracováním osobních údajů, a to písemně na e-mailovou adresu info@uniqa.cz nebo korespondenčně na adresu Evropská 136/810, 160 12 Praha 6.

Více informací o zpracování osobních údajů ve skupině UNIQA je k dispozici na www.uniqa.cz.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro marketingové účely pro marketingové účely Správce a Zpracovatelů, zejména pro zasílání obchodních sdělení Subjektu prostřednictvím elektronických prostředků, a to na dobu 5 let od udělení souhlasu resp. do doby, kdy Subjekt přímo a účinně zašle Správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly tato obchodní sdělení nadále zasílány („Účel“).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme výhradně takový rozsah osobních údajů, který je nezbytný k dosažení účelů zpracování.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

Základní identifikační údaje:

 • IP adresa

Kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

Osobní údaje:

 • věk
 • pohlaví
 • zájmy a preference
 • informace o bydlení

Jakým způsobem zpracováváme údaje?

Údaje mohou být zpracovány Správcem a Zpracovatelem za použití manuálních nebo automatizovaných způsobů zpracování. Správce prohlašuje, že bude Údaje shromažďovat v rozsahu nezbytném k naplnění Účelu a zpracovávat je pouze v souladu s Účelem, k němuž byly shromážděny.

Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?

Zpracovatelem Údajů jsou následující společnosti:

 • UNIQA investiční společnost, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00, Praha 6, Česká republika, IČO: 645 79 018, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462
 • UNIQA penzijní společnost, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 618 59 818, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692
 • UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012

UNIQA pojišťovna a.s. je členem skupiny UNIQA Insurance Group.

 • Havas Worldwide Prague a.s., se sídlem Letenské sady 1500/80 (Expo 58) 170 00 Praha, Holešovice, IČO: 630 79 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3138

Jaké společnosti budou poskytovat odměny v Prémiové zóně? 

 • PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Praha 8 – Libeň, IČO: 25784684, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69981
 • ForCamping s.r.o., se sídlem Veselská 699 , 199 00 Praha 18 – Letňany, IČO: 24295825, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182138  
 • Adventure Menu s.r.o., se sídlem Koubkova 399/10, 120 00 Praha 2, IČO 01632523, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208491 
 • STOB CZ s.r.o., se sídlem Poljanovova 3158/5 Praha 4 143 00, IČO: 03349560,
  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230472
 • SENS Foods CZ s.r.o., se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 059 28 991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273199

Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 5 let nebo do odvolání uděleného souhlasu. Následně je přistoupeno k jejich řádné likvidaci.

Jaká práva máte ve spojení se zpracováním Vašich osobních údajů a jak tyto můžete uplatnit?

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Informace o zpracování Vašich osobních údajů:

Obsahem informace jsou zejména, totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné zájmy, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům:

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu:

Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil jste jméno, emailovou adresu? Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut):

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání registrace a následujících 5 let. V případě, že si nepřejete abychom nadále uchovávali Vaše osobní údaje, můžete uplatnit toto právo.

Právo na omezení zpracování:

Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější důvody, či osobní údaje blokovat.

Právo na přenositelnost údajů:

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování:

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů:

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

Výše uvedená práva můžete uplatnit u UNIQA, a to zavoláním na infolinku UNIQA +420 488 125 125, e-mailem na adresu info@uniqa.cz nebo písemně na adresu Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, Česká republika.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, bychom Vás informovali.

Jak mohu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti a můžete ho kdykoliv odvolat.

Odvolat souhlas pro jednotlivé účely můžete přímo na platformě Privátní zóna webu patalie.cz po přihlášení v části „Nastavení“.

Odvolání souhlasu lze rovněž poslat písemně na adresu UNIQA či elektronicky na info@uniqa.cz.

Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat?

 1. a) Kdo odvolání podává. Uveďte prosím Vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom věděli, kdo jste.
 2. b) Uveďte, komu odvolání podáváte.
 3. c) Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje, a to pro jaké účely.
 4. d) Váš vlastnoruční podpis (v případě listinného podání).

Co je zdrojem údajů, jestliže nejsou poskytnuty držitelem údajů?

Osobní údaje získáváme výhradně přímo od Vás na webu www.patalie.cz  a při jeho užívání.