Povzbuďte svou kreativitu

Životní styl
Přicházet s originálními a inovativními myšlenkami, které navíc mají nějakou přidanou hodnotu, není vůbec jednoduché. Mohou vám ale pomoct, abyste se lépe přizpůsobili novým situacím nebo zlepšili svoje kritické myšlení. Přinášíme proto výběr jednoduchých technik pro rozvíjení kreativity.

Podle Kena Robinsona je kreativita „proces nacházení originálních myšlenek, které mají nějakou hodnotu“. A není to jakýkoliv proces. Spisovatelka a lektorka kreativního myšlení Elba Pedrosa o ní mluví jako o „dynamickém procesu, živoucí a proměnné energii, která pohání osobní rozvoj a je základem společenského pokroku“.

Výtvarné umění, poezie nebo hudba jsou umělecká odvětví, se kterými si kreativitu spojujeme nejvíce. Ale můžeme ji využít i v mnoha dalších oborech na míle vzdálených tomuto tradičnímu pojetí, například ve vědě nebo financích. Protože to základní je přicházet s novými nápady, které „mají hodnotu“, jak zdůrazňuje známý psycholog Edward de Bono, autor termínu „laterální myšlení“.

V obecně uznávaných definicích slova „kreativita“ najdeme dva velmi důležité termíny: „schopnost“ anebo „nadání“. Kreativita ale podle Pedrosy není výsadou pár vyvolených, máme ji všichni a všichni ji můžeme rozvíjet.

Kreativita ve vzdělávání

Míra kreativity studentů v průběhu vzdělávání je předmětem studií a debat v odborných kruzích. Jedním z nejaktivnějších je právě Ken Robinson, který tvrdí, že školy zabíjejí kreativitu, která je přitom stejně důležitá jako gramotnost, a proto by jí měla být věnovaná i stejná pozornost. Přesto je tato schopnost v dnešním světě velmi důležitá nejen ve školách, ale i v práci. Její zapojení do výuky žáky připravuje na budoucnost, pomůže jim zvládat nečekané situace a rozvine jejich přizpůsobivost.

Nabízí se mnoho cest, jak studentům pomoci. Zde uvádíme jen pár:

  • Klaďte otevřené otázky a dejte prostor různým odpovědím.
  • Nechte studenty svobodně klást otázky a vyjadřovat jejich názory
  • Podněcujte metaučení a sebepoznávání
  • Klaďte důraz na jednotlivce s využitím flexibilního a personalizovaného učení, které studenty vede samostatnému získávání znalostí
  • Vytvářejte kreativní prostředí, ve kterém studenti představují svou práci.
  • Používejte aktivity a další zdroje, které podporují představivost studentů
  • Prezentujte přijímání rizika, chybování a neúspěch jako nezbytnou součást procesu učení.
  • Vyhýbejte se pasivnímu přijímání informací a podporujte aktivitu.

Techniky podporující kreativitu

Kreativní techniky nám umožňují cvičit a stimulovat vlastní kreativitu. Zahrnují sekvenci kroků, které nám umožní oprostit se od vertikálního, logického myšlení a přejít k určité míře „chaosu“, který je pro kreativní myšlení typický.

Můžete například vyzkoušet:

Metoda šesti klobouků

Tento systém přemýšlení Edwarda de Bono je založený na představě, že máme „šest klobouků“ různých barev, které představují rozdílné způsoby jednání. Bílý jedná objektivně v souladu s fakty. Červený nahlíží situace a problémy z citové perspektivy založené na intuici a pocitech. Černý se na věci dívá kriticky a hledá nevýhody, slabá místa a negativa. Žlutý je naopak optimistou a soustředí se na přínosy a výhody. Zelený má roli kreativce přicházejícího s nápady. A modrý jedná jako koordinátor. Tato technika umožňuje přistoupit k problému ze všech možných úhlů pohledu (i těch, které nám nejsou úplně vlastní).

Brainstorming

Tuto známou techniku je možné použít, když potřebujeme přijít s novými nápady. V prvním kroku shromažďujeme všechny myšlenky, aniž bychom řešili jejich životaschopnost nebo relevanci. Potom je roztřídíme a ohodnotíme. Následně jim dáme nějaký systém a snažíme se nápady vylepšit. Na závěr vybereme ty, které jsou kreativní a je možné je realizovat.

Nucené asociace

Každý zapojený dostane 10 prázdných kartiček, které si rozdělí na dvě stejné hromádky. Na pět karet z první hromádky napíšeme vždy slovo, které popisuje situaci nebo problém, který chceme vyřešit. Na každou kartu z druhé hromádky napíšeme vždy první slovo, které nás napadne, i když se řešen otázky vůbec netýká. Potom náhodně vybíráme vždy po jedné kartě z každé hromádky a musíme vytvořit větu, která obsahuje obě slova a navrhuje nějaké řešení. V tento okamžik se vůbec nezabýváme tím, zda jsou návrhy reálné nebo ne. Jejich hodnocení přijde na řadu až později.

Synektika

Tato metoda vznikla jako rozpracování metody brainstormingu. V jedné její formě si vyberte různá slovesa, která použijete jako odpověď na řešený problém. Vyzkoušejte například: odečíst, přičíst, nahradit, rozdělit, rozporovat, zvýraznit, zkreslit a podpořit. Vyzkoušet můžete i další, která vás napadnou.

Tyto čtyři metody vám nutně nemusejí pomoct přijít s „novými hodnotnými nápady“, ale pomáhají řešit úkoly, které vyžadují určitou dávku kreativity. A hlavně, nezapomínejte zapojovat kreativitu ve svém běžném životě. Není to jednoduché, ale jak řekl Pablo Picasso: „Každé dítě se rodí jako umělec. Problém je zůstat umělcem, když vyroste.“ Ale pomůže vám to, abyste se rozvíjeli a lépe se přizpůsobili budoucnosti.