ADHD: Lidí s touto diagnózou přibývá

Psychická pohoda
Hyperaktivní dítě bývá často označováno za nepozorné, nevychované, neposlušné až problémové. Tato porucha je však většinou vrozená. Jak hyperaktivitu rozpoznat? Dá se léčit? A jak se ADHD projevuje v dospělosti? To se dozvíte v našem textu.

Pod zkratkou ADHD se rozumí Attention Deficit Hyperactivity Disorder, v českém překladu hyperaktivita s poruchou pozornosti; někdy ji označujeme jako hyperkinetickou poruchu. Hyperaktivita neboli ADHD je nejčastější porucha v dětství a dospívání. Někteří jedinci se postupně naučí své chování ovládat, často však přetrvává až do dospělosti, kdy zasahuje do partnerských vztahů a osobního i pracovního života.

Věděli jste, že na děti s ADHD pamatuje i zákon? Konkrétně vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Hovoří se v ní o právu dětí na specifický přístup při vzdělávání ve třídách se speciálním režimem, například častější přestávky, možnost pohybovat se po třídě i během výuky či možnost výuky vleže na zemi.

Porucha pozornosti se projevuje nejčastěji nesoustředěností, nepozorností a impulzivností. Hyperaktivitou nazýváme nadměrně nutkavou potřebu pohybu, kterou jedinec nedokáže žádným způsobem ovlivnit ani ovládat.

U dětí s ADHD je důležité pochopit jejich myšlení

Mladší školní věk dětí bývá nejbouřlivějším obdobím. Dítě odmítá dělat věci, které pro něj nejsou zábavné, a má potřebu neustálého pohybu. Také je nesoustředěné a má problém se samo zabavit.

Ve škole je dítě s ADHD často napomínáno, jeví se jako nepořádné, zapomínající a zbrklé. Vyučující jej označují jako „pytel blech“, neboť dítě neustále vyrušuje, houpe se na židli a nevnímá. Při odmítání ostatními či kritice pak tyto děti mívají sklony k uzavření se nebo agresi, protože se cítí nepochopeny. Vnitřní neklid a porucha koncentrace narůstají u dítěte v důsledku nedostatku pohybu, je proto důležité dítěti naplánovat dostatek sportovních aktivit. Dochází tak k uvolnění i zklidnění.

příznaky adhd


Máte podezření na ADHD? Zkuste si online test. Nezapomínejte, že výsledek je pouze orientační a nenahrazuje psychologické či psychiatrické vyšetření.


Podle psychiatra Michala Goetze z dětské psychiatrické kliny Fakultní nemocnice v Motole je důležité vnímat a pochopit, jak děti s ADHD myslí a fungují. „Pokud jsou ponechány napospas samy sobě, začnou se nekontrolovatelně věnovat krátkodobým zábavám, ať už je to sledování televize, nebo hraní na počítači. Pokud si zvyknou takto trávit volný čas, je pak velmi obtížné to změnit,“ říká Goetz.

Dospělí s ADHD častěji zneužívají návykové látky

U dospělých se ADHD projevuje jinak:

 • jsou neklidní,
 • zapomínají,
 • mají potíže plynoucí z nepozornosti,
 • nebývají schopní dodržet časový plán,
 • často střídají nálady,
 • mají návaly vzteku,
 • mohou zkratkovitě jednat,
 • jsou také velmi náchylní ke zneužívání návykových látek, u kterých hledají útěchu a zklidnění.

Přetrvávající impulzivní chování vede k častějším úrazům a k vyhledávání různých adrenalinových aktivit. Mnohdy se u těchto jedinců rozvíjejí poruchy nálad a osobnosti. Lidé s ADHD častěji nedokončí vysokou školu, proto v práci zastávají nižší pozice. ADHD je problém, který ovlivňuje i příležitosti k dobrému uplatnění na trhu práce.

Za polovinu případů může genetika

Proč a jak ADHD vzniká, není přesně známo. Studie uvádějí, že genetika může až za polovinu případů, častější je přenos po mužské linii. Mezi příčiny vzniku ADHD můžeme řadit:

 • horečnaté onemocnění,
 • úraz hlavy s poraněním mozku,
 • syndrom také mohou způsobit komplikace během těhotenství a porodu, jako jsou předčasné narození i toxiny, kterými matka mohla být obklopená (například olovo v těle matky může ovlivnit vývoj a chování dítěte).

Zdroj: https://www.rodina.cz/clanek532.htm#priciny

Podle dětského psychiatra z Fakultní nemocnice Brno Pavla Theinera může ADHD v populaci přibývat, protože medicína je schopná zachránit novorozence s čím dál tím nižší porodní váhou. Nízká hmotnost při narození je podle něj jednou z příčin vzniku ADHD. Vysvětlit vzrůstající počet diagnóz můžeme také lepšími diagnostickými metodami.

adhd prejavy

Diagnostika ADHD trvá poměrně dlouho a vyžaduje spolupráci více odborníků, diagnózu si proto nikdy nestanovujte sami. Samotnou diagnózu stanovuje psychiatr na základě podrobných vyšetření, která zahrnují rozhovory s dítětem a rodiči a také psychologické vyšetření. Psycholog posoudí pozornost nebo třeba úroveň paměti.

Dá se ADHD léčit?

Léčba je komplexní. Důležitá je psychoterapie, od šesti let věku je možné podávání medikamentů. Léková terapie by měla být uvážlivá a nasazená pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné. Důležitou roli sehrávají rodiče. Zásadní je mít dostatek laskavosti, klidu a optimismu.

Projevy poruchy lze zmírnit:

 • správným režimem,
 • úpravou denního rozvrhu,
 • sportovními aktivitami,
 • relaxací a úpravou životního stylu,
 • u dospělých je třeba upravit pracovní prostředí tak, aby se eliminovaly podněty vedoucí k nesoustředěnost, například odstranit telefon z dosahu kvůli pozornosti.

Věděli jste, že ADHD se vyskytuje i u psů? Výzkumu se účastnilo 11 tisíc psů. Studie prokázala, že pohlaví, plemeno psa i věk souvisejí s hyperaktivním a impulzivním chováním a nepozorností. U psů se ADHD projevuje podobně jako u lidí – pes není schopen soustředit se delší dobu, je roztěkaný a neklidný.

Foto: Pexels.com