Kde byste si nechali „vrtat koleno“ a ve kterém zdravotnickém zařízení byste rádi porodili?

Žádný žebříček českých nemocnic neexistuje a ve většině případů o kvalitě poskytnuté péče rozhodují samotní pacienti. Vysoce specializovanou péči poskytují ve všech fakultních nemocnicích, skvěle se o vás postarají také v krajských nemocnicích a centrech. Tento přehled nemá žádné ambice být tím jediným správným, i tak by se však mohl stát určitým vodítkem.

Problematika chirurgie ruky, traumata pánve a páteře, polytraumata:

Traumatologicko-ortopedické centrum, spinální jednotka, Krajská nemocnice Liberec

Pracoviště poskytuje vysoce specializovanou mezioborovou péči v oblasti úrazové chirurgie. Zabývá se jak primárním ošetřením polytraumat a mnohočetných poranění, tak těžkých zranění jednoho orgánového systému. Specializuje se na problematiku chirurgie ruky, traumata pánve a páteře, která jsou řešena v rámci spinální jednotky. Samozřejmostí je nepřetržitý provoz nejmodernější diagnostiky, pohotovostních sálů a konzultační služby, stejně jako moderní heliport s celoročním provozem a rychlou návazností na urgentní příjem. Spinální jednotka zajišťuje komplexní péči o nemocné s poraněním míchy.

Čekací doba: Vzhledem k péči o akutní traumata příjem okamžitě.
Kontakt: Husova 357/10, 460 63 Liberec

 

Péči o pacienty s míšní lézí zajišťují spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, spinální jednotka při Klinice úrazové chirurgie FN Brno a spinální jednotka při Neurochirurgické klinice FN s poliklinikou Ostrava.

Těhotenství, rizikové těhotenství, péče o nedonošené či jinak vážně nemocné děti

Perinatologické centrum intermediální péče, Karlovarská krajská nemocnice

Zajišťuje komplexní péči o ženy s rizikovým těhotenstvím a nedonošené či jinak vážně nemocné novorozence s porodní váhou nad 1 500 g, narozené po 31. týdnu těhotenství. Zásadní je spolupráce lékařů z gynekologicko-porodnického oddělení s pediatry a neonatology. Pětiletá akreditace perinatologického intermediálního centra, kterých je v republice 11, mu byla znovu potvrzena v roce 2014. Součástí neonatologické jednotky intenzivní péče je 12 lůžek se stejným počtem inkubátorů. Mezi pacienty, o které se stará, patří například nedonošené děti s nevyzrálými plicními funkcemi, děti, které neudrží tělesnou teplotu, mají těžší žloutenku či oběhové problémy. Neonatologové spolupracují se zdravotnickou záchrannou službou a k dispozici mají specializovanou sanitku, kterou jsou schopni 24 hodin denně pro nedonošené dítě kamkoliv v kraji dojet. Karlovarské perinatologické centrum je v úzkém kontaktu s plzeňskou fakultní nemocnicí a dětským oddělením nemocnice v Mostu.

Čekací doba: Vzhledem k akutnímu stavu pacientů příjem dle potřeby.
Kontakt: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

 

Vysoce specializovanou péči poskytují ve velkých centrech (Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN), v Thomayerově nemocnici v Praze, Fakultní nemocnici v Motole, FN Plzeň, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Ostrava, FN Brno, Krajské zdravotní, a. s., Nemocnici Most, o. z., Nemocnici České Budějovice, a. s., Krajské nemocnici T. Bati, a. s., ve Zlíně.

Porod

Porodnice, Nemocnice Jihlava

Krajská nemocnice v Jihlavě poskytuje péči jak o ženy s rizikovým těhotenstvím, tak péči spojenou s porodem a poporodním obdobím u matky i novorozence. Maximální pozornost je věnována co nejpřirozenějšímu průběhu porodu s ohledem na zdravotní stav rodičky i dítěte. Poporodní péče o matku a fyziologického novorozence je zajišťována oddělením šestinedělí a novorozeneckým oddělením. Je poskytována jednak gynekology, jednak pediatry systémem rooming-in, který umožňuje stálý kontakt matky s dítětem. Matka je personálem postupně informována a edukována v péči o novorozence – v oblasti kojení, přebalování, koupání a péče o kůži a pupík. Lékaři a sestry matce napomáhají orientovat se v projevech novorozence a podporují její spontánní reakce na ně. Jejich cílem je maximální spokojenost maminek a jejich jistota v péči o novorozence. Klíčová je také podpora rozvoje laktace u matky a kojení novorozence. Ke kojení se miminko přikládá do třiceti minut po porodu. Každá kojící matka má možnost využít služeb laktační poradkyně a porodnice dodržuje všech 10 kroků k úspěšnému kojení.

Kontakt: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Kardiovaskulární onemocnění

Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice

Patří mezi 12 komplexních Kardiovaskulárních center v ČR. Na jeho provozu se podílí kardiologické a kardiochirurgické oddělení, cévní chirurgie, angiologie a intervenční radiologie. Centrum poskytuje diagnostickou, léčebnou i preventivní péči, stěžejní činností je péče o nemocné s ischemickou chorobou srdeční, chlopňovými vadami srdce, poruchami srdečního rytmu a dále o nemocné s těžkými formami srdečního selhání. Ve spolupráci s interními odděleními ostatních nemocnic v regionu a s územními středisky záchranné služby jsou nemocní s akutním infarktem myokardu na oddělení ošetřováni přímou koronární angioplastikou, což je v současné době nejmodernější způsob ošetření srdečního infarktu. Kardiochirurgové zajišťují péči v celém spektru operací srdce a velkých cév s výjimkou transplantačního programu, s využitím mimotělního oběhu i bez něj. Vedle standardních přístrojů pro kardiochirurgickou praxi disponuje centrum nejmodernějšími přístroji pro léčbu srdečních arytmií, monitorovací technikou, videoskopickým zařízením a zařízeními pro podporu srdeční činnosti.

Kontakt: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

 

Komplexních kardiocenter je v ČR celkem 12, kromě výše zmíněného se nacházejí ve FN Královské Vinohrady, VFN v Praze, FN Motol v Praze, IKEM v Praze, Nemocnice Na Homolce v Praze, FN v Plzni, FN v Hradci Králové, FN v Ostravě, Nemocnice v Podlesí v Třinci, FN v Olomouci a FN u sv. Anny v Brně.

Perioperační péče, intenzivní medicína

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM), Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

KAPIM dnes představuje dynamicky se rozvíjející pracoviště, které se kvalitou a objemem poskytované péče a moderním systémem výuky řadí mezi nejvýznamnější centra v ČR. Základním posláním kliniky je poskytování péče pacientům v perioperačním období a pacientům, u kterých hrozí nebo došlo k selhání základních životních funkcí. Každý rok její lékaři provedou 15–20 tisíc anestezií pro úplné věkové spektrum pacientů, od předčasné narozených až po geriatrické pacienty. Jednotka intenzivní péče s 36 lůžky patří k největším oddělením tohoto typu v zemi. Lékaři kliniky se též podílejí na příjmu kriticky nemocných na oddělení Emergency.

Kontakt: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Operace očí

Oční klinika, FN Hradec Králové

Oční klinika FN v Hradci Králové je integrovaným zdravotnickým zařízením, školským a výzkumným centrem. Klinika provádí rozsáhlou škálu diagnostických a léčebných úkonů včetně operací šedého a zeleného zákalu, transplantací rohovky, léčby šilhání, skleroplastiky při vysoké krátkozrakosti nebo plastických operací víček. Kromě toho se zde nachází centrum pro vitreoretinální chirurgii a refrakční operace laserem. Na specializované výkony přicházejí nemocní z celé ČR i zahraničí. Každoročně je zde vyšetřeno více než 40 000 a operováno téměř 6 000 nemocných.

Kontakt: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Vnitřní lékařství

2. interní klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Klinika poskytuje vysoce kvalitní péči v oboru vnitřního lékařství a jeho podoborů klientům všech kategorií, od nemocných ambulantních přes nemocné, jejichž stav vyžaduje hospitalizaci na lůžkových odděleních, až po klienty s nejtěžšími a nejkomplikovanějšími stavy, kteří vyžadují intenzivní péči. Stěžejními obory zde rozvíjenými jsou kromě všeobecného vnitřního lékařství především endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, intenzivní metabolická péče a klinická výživa a lipidologie, pracoviště je Evropským referenčním centrem pro vzácná endokrinologická onemocnění.

Kontakt: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10

Chirurgie hlavy a krku

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Motol

Na klinice jsou prováděny všechny chirurgické výkony v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Součástí jednotlivých chirurgických programů kliniky jsou i unikátní, superspecializované výkony, zejména operace onkologických pacientů s rozsáhlými rekonstrukcemi, operace baze lební včetně operací nádorů statoakustického nervu a implantací kochleárních a kmenových sluchových neuroprotéz pro úplnou oboustrannou hluchotu. Součástí kliniky je Centrum laserové chirurgie. Mezi specializované poradny patří onkologická, endokrinologická nebo nosní ambulance a dále ambulance pro onemocnění slinných žláz, léčbu závratí, poruch polykání, poruch dechu ve spánku, ambulance sluchové a hlasové protetiky a ambulance chirurgie baze lební.

Artroskopie ramene

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň

Špičkové pracoviště, kde je ročně provedeno na 350 rekonstrukčních artroskopií ramene, se řadí k nejlepším nejen v českém, ale i evropském kontextu.

Kontakt: Alej Svobody 80, 301 00 Plzeň

Onemocnění a úrazy centrální a periferní nervové soustavy

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN zajišťuje operační léčbu celého spektra onemocnění a úrazů centrální a periferní nervové soustavy, ambulantní servis a nepřetržitou konziliární činnost v oboru. Do funkční neurochirurgie patří komplexní léčba bolesti a operační léčba farmakorezistentní epilepsie. Spektrum poskytované péče ještě doplňují operace některých vrozených vad. Klinika disponuje technickým vybavením, které je plně srovnatelné s evropskými standardy. Jde především o sofistikované přístroje používané při operacích – operační mikroskopy, navigační systémy, ultrazvukové aspirátory a kompletní zařízení pro endoskopické operace. Samozřejmostí je peroperační monitorování nervových funkcí elektrofyziologickými metodami. Pooperační péče je zajištěna jednak na centrální jednotce intenzivní péče, jednak na samostatné jednotce semiintenzivní péče, která je součástí kliniky.

Kontakt: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Ortopedie dětí i dospělých

Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Ortopedická klinika 1. LF UK je umístěna v areálu Nemocnice Na Bulovce v Praze 8. Je současně sídlem katedry ortopedie Institutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví. Se svými 150 lůžky patří mezi největší ortopedické kliniky v republice a zaměřením léčebně-preventivní péče pokrývá plně celou odbornost ortopedie.

Kontakt: Budínova 2, 180 81 Praha 8 

Dětské úrazy

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN

Klinika zajišťuje komplexní chirurgickou a traumatologickou péči pro pacienty od narození do dovršení 15., po dohodě až do 18. roku ve spádové oblasti jižní a východní části Prahy a Středočeského kraje. Klinika má současně status Centra dětské traumatologie, jehož spád je orientačně pravobřežní část Prahy a Středočeského kraje a kraj Liberecký. Klinika má detašované ambulantní pracoviště ve Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech.

Kontakt: Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 52 Praha 4

Onemocnění krve

Ústav hematologie a krevní transfuze

ÚHKT je největší hematologické centrum v ČR a často pomůže těm, kterým jiní pomoci nemohou. Zabývá se vrozenými, nádorovými a také velmi vzácným onemocněními, kterými trpí nanejvýš desítky lidí v celé republice. Tým má téměř 500 zaměstnanců a čtyři hlavní pilíře: špičkovou diagnostiku, specializovanou léčbu, výrobu transfuzních přípravků na míru a vědu a výzkum.

Kontakt: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 (www.uhkt.cz)

Dětská hematoonkologie

Dětské hematologické oddělení Dětské kliniky, Fakultní nemocnice Olomouc

Oddělení zajišťuje detailní diagnostiku a komplexní léčbu nádorových i nenádorových chorob krve a krvetvorby u dětí, zabývá se vrozenými i získanými poruchami. Zajišťují zde podrobný rozbor jednotlivých onemocnění imunologickými, genetickými, biochemickými i klinickými metodami a následně nabízejí moderní léčbu, a to včetně chemoterapeutických, biologických a imunoterapeutických léčiv. Součástí léčby některých pacientů je také transplantace vlastních krvetvorných buněk nebo kostní dřeně od příbuzných či anonymních dárců. Klíčová je rovněž psychosociální podpora pacientů i jejich rodičů. Součástí pracoviště je Laboratoř experimentální medicíny, v jejímž rámci dochází k vývoji a testování látek s protinádorovými účinky. Dětské hematoonkologické oddělení úzce spolupracuje s ostatními klinikami na národní i mezinárodní úrovni a podílí se na vzdělávání.

Kontakt: I. P. Pavlova 6, 783 01 Olomouc

Syndrom karpálního tunelu

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou

Ročně je ambulantně vyšetřeno a ošetřeno asi 23 000 pacientů, hospitalizováno a odoperováno asi 3 900 pacientů. Nejčastěji se zde operuje syndrom karpálního tunelu a další nemoci ruky, jako je Dupuytrenova kontraktura nebo lupavé prsty, a ošetřují se úrazy ruky, prstů a zápěstí a poúrazové stavy. Zařízení je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.

Kontakt: Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, příspěvková organizace, Dr. Farského 267, 512 11 Vysoké nad Jizerou (www.ruka-kosmetika.cz)

Onkologie

Masarykův onkologický ústav, Brno

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, které má certifikát kvality Spojené akreditační komise ČR (SAK ČR). Zajišťuje komplexní onkologickou péči, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby i rehabilitaci. Ústav se zaměřuje na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního výzkumu. Je to pracoviště s pre- i postgraduální výukou lékařů a zdravotníků a s osvětovou činností zaměřenou na širokou veřejnost. Ročně je zde hospitalizováno téměř 10 000 pacientů a v ambulancích ošetřeno na 200 000 lidí. V současné době jsou v MOÚ uplatňovány nejnovější postupy v internistické (cytostatické, hormonální a biologické) léčbě, ústav je zařazen do evropských i světových klinických studií, při kterých se klinicky ověřují účinky nových léků nebo nové kombinace chemoradioterapie. MOÚ v Brně je onkologickým centrem, kde jsou na jednom místě soustředěny všechny medicínské obory nezbytné pro zajištění komplexní onkologické léčby solidních nádorů u dospělých pacientů.

Kontakt: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno